184

OverviewTranscribeVersions

Facsimile

Transcription

Page 0038

Natausoan
130
Kalbelelu i bitapar ki Leisabo
tewan kin i bakot suptab 150frs

January 29th 19xx

Natausoan
131 Kaltapau go Jinie ra bitapar
tewan kin Kaltapau ki bakot
suptab ki 150 frs - me ki wiswis atlag
isikei 1 weeks - 15/

February 1st 1926
Kaltapau ki wiswis atlag isikei Hospital i bi
suptap, mane i bi £1-5-0- 10/

Jiniw go Kaltapau ra bitapar tewan
kin Jinie ki bakot suptab ki 75frd
me i wiswis atlag isikei 4 weeks

February 1st, 1926
Lewia i tue nag Jinie i mur Kaltapau
me i bo muti, tewan i bakor nag ra
bitapar, Leiwia i bi nalaken teuan
i bakot suptab ki 50 frs - (£1-5-0)

February 1st, 1926
Toubiligia go Kalmet ra belia ra
tumer brigir, go Toubiligia ki bakora
sef, i bi sef bak Epag, go nrak kari
i sef bak store nig Mr For[ts] wiswis
tewan kin rak fo nru bakot [xx]
tab Toubiligia ki bakot ki xx go 12,[58] frs
Kalmata - 6,125 frs March 3rd 1926

Page Notes

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page