186

OverviewTranscribeVersions

Facsimile

Transcription

Page 0040

"Nabitkasuan"
138 Kaltovea, go Kalatis ra bele
tewankin rakai bakot suptab
Kalatis ki bakot suptab ki
5/- go Kaltovea 2/6

January 11th 1928
"Nabeltasuen"
139 Albert, go Meri ra bele, tewan kin
rakai bakot suptab Meri ki
bakot suptab ki 5/- go Albert 2/6

IV-II-28
"Natausoan ni Put"
140 Kaltapau go Jinie ra bitapar ban ban
Jinie i biatlak tesa (ko tien) Tewan
kin au bisbotair 16th Nov 1927 - Kaltapau
Hospital i niga bakot ki £5-0-0 [me]
atlag iskei (one month) ke fo wiswis
wis. Go ki start wiswis 22nd March
1928. Go nigar Lilo ni Ertap ra mer
bitapar Eririki, tewan kin Kaltapau
ke fo wiswis atlag ilates 4 months
[nafsan xxx] Kaltapau ke for wiswis
atlag ipat 4 months - 16/5/28

March 21st, 1928
"Natausoan ni Put"
141 Kalsogi go Toufabun ni Epag ra bitapar
tewan ra bakot suptab. Kalotrib nauot
ni Epag i bisbtai Toufabun me Kalsog
suptab niga i bi 5 months atlag ilim
ki bakot ki £4 - me ki wiswis [xx] atlag
[xxx] £3-XX April 18th, 1928

Page Notes

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page