187

OverviewTranscribeVersions

Facsimile

Transcription

Page 0041

"Natausoan ni Put"
142
Kaltapau
Toumeta

Kaltapau go Toumet ra bitapar
teuan kin ra bakot suptab
Kaltapau ki bakoy £6, [me] Toumet ki bakot £3 (£3-0-0- + 300 frs)

May 16th 1928

Natausoan ni Put namer Put
No. 140 1) Tomas go Rema ra bitapar, ra tok tumer buakor
ban ban Rema ki tien i biatlak tesa. Tewan
kin Natice Court ki bespotair. Tomas ki bakot
suptap me Rema ki wiswis. Tomas i bakot ki £1-10-xx
me Rema ki wiswis [napir] ni Natokon ni Efil, ki
wiswis atlag isikei. I wiswis atlag bei ni Intan January
1939. Go selwan nawisien ni suptap ki nom, go Dr Frater ki
mai bak Efil [xx] sokir wis. Wednesday 8th, 1939 at 3 o'clock

Natausoan ni Put
Kalto[xx jini]
Kaltapau go [Jiny] ra bitapar ban ban Jini i biatlak
tesa (Kotun?) teuan au bispotair 16th November 1927
Kaltapau hospital i nega bakot ki £5-0-0 me atlag
isikei (one month) ke fo wiswis wis. Go ki start wiswis
22nd March 1938. Go nigar Lilo ni Ertap ra mer bitapar
Erisik. Teuan kin Kaltapau ke fo wiswis atla ibat
ibat 4 moths 16/528 March 21st 1938
31
Natausoan ni Put
November 5th 1924
No 122
Roro natamol ni Santo i tok Efil [xxx] [Leimota] ra
pitapar banban Leimota ki biatlak tesa [xxx]
teuan kin Roro i bakot suptap ki xx xx ki wiswis
atlag inru (2 months) [xxx] (£1-7-0) i bi suptap
December 10th Roro i tao[ nanromien [xxx] nag
i ta tok i bi 27 days ki bakot [xxx]5/10 i tkos [28francs]
December 10th 1924

Page Notes

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page