5

OverviewTranscribeVersions

Facsimile

Transcription

Img 3400

6
Nani Atua sei ?
Iesu Kristo nai iskeimou bi bi nani Atua.
Iesu ika fati insefa nag iga moutiigita ?
Nai ika sua banamai baki emeromina wainaga go ika wusi nakwatokona go ika fi intouma-fana nasigsigleoen bo mate.
Iesu ika tumana mate kite ?
Awa, natamol sa ruka turubu-nuea teaturbunuan nifanu ini Iutaia.
Iesu ika mate en naliati bi ?
Nai ika mate en naliati trolu, ika mero mole bo saki baki na-barou.
Iesu imatro se maloanaga ?
Nai imatro matuen ini nafa bo tu manigita rasosoasa.
Iesu imouti semani ? Nai imouti natamol nag ru se-ralesokosa (tabitoosa) ru skitra.

7
Te nata kerua imoutiataiigita kite Iesu iskeimou ?
Iesu iskeimou, agelo ini Naba-rou go natamole ni intano ru tiba moutiataiigita mou.

NAWISIENA GI NIMAKUNA TABU.
Nimaruna Tabu sei ?
Nimaruna Tabu naga; nara ru trolu nai go Iesu go Iofa.
Nawisiena gi Nimaruna ibi in-sera i
Nai imato nakbo sernatamole
wia bo bakalu seratogo sa nakbora lou seratogo wias
Nakbogita tue isa kite ?
Ui, manseratrogo sa ibwora nakbogita tue.
Nimaruna Tabu imato nakbo semani?
Nai itroosa ru skitra nag ru

Page Notes

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page